Declaraţia ştiinţifică

Al XIX – lea Congres al AMSE-AMCE-WEAR
4 – 7 iunie 2018
Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava, România

Educația în era amplificării inegalităților.
Provocări și politici, actori, practici

Mondializarea economiei, fenomenele migrației, efectele schimbărilor climatice determină profunde evoluții politice, economice, sociale care tulbură societățile contemporane. Aceste evoluții provoacă fracturi amenințătoare pentru capacitatea de „a trăi împreună” și determină riscurile unei explozii a ceea ce înseamnă „societatea”. Creșterea inegalităților ce rezultă de aici este una dintre evoluțiile majore din lumea actuală. Chiar dacă educația nu este sursa primară a acestor inegalități, se știe totuși că educația, cea formală în particular, contribuie la întreținerea acestor inegalități, reproducându-le sau amplificându-le. Școala are deci un rol primordial în lupta împotriva creșterii inegalităților. Totuși, problema educației trebuie privită într-o manieră globală și integrată. Cu siguranță, trebuie să avem în vedere toate dimensiunile educației, în special ceea ce se numește astăzi educație non-formală sau informală. A pune față în față rolul educației cu problema creșterii inegalităților presupune în mod deosebit accesul tuturor la o educație incluzivă și echitabilă de calitate și la o învățare pe tot parcursul vieții (Declarația de la Inchéon, UNESCO, 2015). Acestea fiind premisele, întrebarea esențială este cum se poate oferi o educație incluzivă și echitabilă de calitate în condițiile în care societățile tind să ignore din ce în ce mai mult categorii întregi de populație, să le divizeze, să le respingă? Această întrebare vizează toate nivelurile:

  • cel al marilor provocări și principii pe baza cărora se elaborează politicile publice;
  • cel al comunităților educative;
  • cel al actorilor, al practicilor celor mai adecvate realităților școlare, familiale sau de altă natură.

În acest context, le revine cercetătorilor din educație responsabilitatea de a înțelege și de a-i ajuta pe alții să înțeleagă aceste procese și, în același timp, obligația de a pune în evidență, pornind de la rezultatele cercetărilor realizate, căi de acțiune pe care actorii să se poate baza în demersul lor prospectiv. Astăzi, în fața complexității acestor aspecte, cercetătorii nu pot rămâne cantonați în perimetrul restrâns al propriei discipline. Într-adevăr, „dacă definirea unui obiect de cercetare este adesea strâns legată de o disciplină științifică, căutarea unei soluții la o problemă socială necesită, din contră, o mare suplețe disciplinară” (Clémence, 2003, p.165). Astfel, cercetătorii din educație trebuie să caute pluralitatea și complementaritatea perspectivelor, prin abordări interdisciplinare. Acesta este perspectiva propusă de AMSE pentru congresul din 2018, organizat la Suceava, în România. Intervențiile științifice și dezbaterile se vor grupa în jurul următoarelor trei axe:

Axa 1: În condițiile creșterii inegalităților, care sunt provocările?

Pornind de la diversitatea interpretărilor oferite de către actorii din domeniul educațional în ceea ce privește problema inegalităților și a soluțiilor concrete întreprinse în vederea reducerii acestora, se pot identifica mizele subiacente creșterii inegalităților și definirii rolului Școlii în raport cu această situație. Astfel, prima axă structurantă a congresului invită la reflecție asupra multiplelor provocări (economice, politice, filosofice, sociale, culturale, antropologice, geopolitice etc.) care duc la reproducerea, chiar amplificarea, inegalităților în câmpul educațional. Aceste aspecte se pretează unor lecturi variate în planul principiilor care guvernează acțiunile ce pot fi întreprinse și care declanșează întrebări precum : în ce manieră se construiesc aceste inegalități și cum evoluează în timp? Care sunt ideologiile, discursurile sau politicile care legitimează aceste inegalități sau, dimpotrivă, care le denunță sau le deconstruiesc? Care sunt raporturile dintre inegalitățile sociale, politice, educative etc.? Care sunt diferitele modalități, tipuri și forme de inegalități cu incidență asupra educației? Care este influența lor asupra educației și sistemelor educaționale? Ce rol pot juca educația și sistemele educative în raport cu de aceste inegalități?

Axa 2: Pentru a combate creșterea inegalităților, ce actori pot fi implicați?

Pe lângă provocările pe care le generează existența inegalităților, este necesar să ne întrebăm care sunt actorii în măsură să acționeze la nivel educațional, să influențeze în sensul reducerii diferitelor forme de inegalitate. Cea de-a doua axă a congresului invită deci la un cadru de reflecție asupra responsabilităților și rolurilor unor actori precum : statul și organismele sale (Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Ministerul Tineretului etc.), instituțiile educative (de la școala primară la învățământul superior), asociațiile, actorii din teren (directori de școală, consilieri, profesori, familii, formatori, organizații non-guvernamentale, organizații internaționale, sindicate, media etc.). Ne propunem să punem în evidență poziționarea acestora în raport cu inegalitățile, modul în care interpretează aceste inegalități (cadru teoretic, concepții etc.), discursurile care le legitimează sau le combat, modalitățile în care acești actori traduc problematica în discuție în politici publice, documente oficiale sau curriculum.

Axa 3: Pentru a combate creșterea inegalităților, ce practici se pot adopta?

Deși accesul la educație este în progres peste tot în lume, inegalitățile persistă. Creșterea inegalităților ne determină să reflectăm asupra practicilor menite a le reduce, fie că este vorba despre acțiuni (ne)guvernamentale, inițiative cetățenești, de familie, practici educaționale, de formare sau de cercetare. În raport cu creșterea inegalităților, cercetările care vizează aceste practici devin o provocare esențială. Din acest punct de vedere, cea de-a treia axă a congresului propune următoarele întrebări: care sunt inițiativele concrete întreprinse de către diferiții actori ai educației formale sau informale în vederea reducerii inegalităților și care sunt rezultatele? Care sunt dispozitivele pedagogice sau de formare care contribuie la diminuarea inegalităților? Cum putem ține seama de eterogenitatea crescută a elevilor fără a spori inegalitățile? Care sunt practicile care legitimează aceste inegalități sau, dimpotrivă, le denunță sau le deconstruiesc?

Apel la contribuții

Puteți participa la cel de-al XIX-lea Congres al AMSE-AMCE-WEAR propunând un titlu care să se înscrie prioritar într-una dintre cele trei axe tematice ale Congresului. Sunt posibile trei tipuri de propuneri :

  • un simpozion: doi responsabili științifici și zece cercetători de cel puțin două naționalități diferite;
  • o comunicare liberă;
  • un poster.

Fiecare tip de propunere va face obiectul unei expertize științifice din partea comitetului științific al celui de-al XIX-lea Congres. Propunerile vor fi înregistrate pe site-ul Congresului până în 15 aprilie 2018 1 mai 2018 – noua dată limită pentru înscriere.