Gratis elektronische bibliotheek

Overmacht - Matthew Betley

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2017
BESTANDSGROOTTE: 7,63
ISBN: 9789045208206
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Matthew Betley

Veel plezier met het gratis lezen van Overmacht Matthew Betley epub-boeken

Omschrijving:

Voor de lezers van Jack Coughlin en Scott McEwen 'Matthew Betley heeft bewezen dat hij een geslaagde schrijver is. Overmacht is een briljante thriller die in razend tempo begint vanaf de eerste bladzijde en spanning opbouwt tot een daverend einde.' - Clive Cussler Matthew Betley is een absolute expert op het gebied van moderne oorlogsvoering. Overmacht is een militaire thriller die door het tempo de lezer nauwelijks rust gunt, de actie is zenuwslopend, en de techniek tot in de details realistisch. Logan West ligt half bewusteloos van de drank op de vloer van zijn deprimerende appartement en lijkt een makkelijk doelwit voor de indringers die zijn huis doorzoeken. Maar zelfs met een kater is West een niet te onderschatten tegenstander. Als hij na een korte uitbarsting van geweld in een impulsieve bui de telefoon opneemt, zet hij een reeks gebeurtenissen in gang die niemand had kunnen voorzien: een tot dan toe onbekende organisatie zoekt in Irak naar een voorwerp dat het middelpunt vormt van een allesverwoestende aanval in het Midden-Oosten. Een aanval die de VS op ramkoers met Iran zal brengen. Logan, ex-officier bij de Marines, wordt door de FBI ingelijfd als 'consultant' als deel van een taskforce om de dreiging tegen te houden. Van de Midwest tot aan de drugsvilla's van Noord-Mexico en de door oorlog verscheurde Anbar-regio in Irak: de actie is non-stop. De groep FBI-contractors moet het opnemen tegen de grootste groep huurlingen die ze ooit hebben gezien, wiens eigenaar een diepgewortelde haat tegen de VS voelt. Intussen vecht Logan tegen zijn drankprobleem en zijn eigen demonen, namelijk een hinderlaag in Falluja die zijn Force Recon-eenheid bijna volledig uitroeide en jaren later op het punt staat om alles dat van waarde is in zijn leven te vernietigen.

...ommige gevallen helpen. Overmacht is: Ziekte (bijvoorbeeld een operatie, de ziekte van Pfeiffer of psychische problemen); Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een ouder); Functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, ASS, diabetes, ziekte van Crohn) In het Burgerlijk Wetboek is geen definitie opgenomen van wanprestatie of overmacht ... Overmacht - De Roos en Pen Advocaten ... . Hierover kan dus tussen partijen discussie ontstaan. Om die reden staat in veel overeenkomsten of algemene voorwaarden omschreven wat partijen verstaan onder overmacht of welke situaties niet aangemerkt worden als overmacht. Vertalingen in context van "overmacht" in Nederlands-Frans van Reverso Context: geval van overmacht, behoudens overmacht, gevallen van overmacht Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die ... Overmacht - 19 definities - Encyclo ... . Om die reden staat in veel overeenkomsten of algemene voorwaarden omschreven wat partijen verstaan onder overmacht of welke situaties niet aangemerkt worden als overmacht. Vertalingen in context van "overmacht" in Nederlands-Frans van Reverso Context: geval van overmacht, behoudens overmacht, gevallen van overmacht Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Force majeure is understood to mean any shortcoming that cannot be attributed to the entrepreneur. Als overmacht gelden technische omstandigheden, weersomstandigheden, onaangekondigde stakingen of gijzelingen. Wanneer de overmacht 'Coronavirus' is, wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%. Overmacht schort de overeenkomst niet op; de overeenkomst is simpelweg niet afdwingbaar - de schuldeiser heeft na het evenement (dat wegens overmacht niet doorging) in beginsel geen aanspraken meer. De tegenprestatie -zoals een betalingsverplichting van de schuldeiser- (dus de niet in overmacht verkerende partij) blijft in beginsel bestaan ... Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen, waardoor de rechtspersoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt. Overmacht op basis van de wet wordt verdeeld in absolute onmogelijkheid om de afspraak na te komen en relatieve onmogelijkheid. Dit laatste houdt in dat de afspraak nog wel nagekomen kan worden, maar dat dit dermate nadelig is voor die partij, dat nakoming in redelijkheid niet kan worden verwacht. Overmacht. Wat betreft overmacht zijn er twee situaties te onderscheiden: een beroep op overmacht wanneer er een overeenkomst niet (of niet behoorlijk) kan worden nagekomen, en een beroep op overmacht als er een onrechtmatige daad is gepleegd. Overmacht bij niet-nakoming van een overeenkomst Overmacht in noodtoestand is een rechtvaardigingsgrond die de wederrechtelijkheid van de gedraging doet vervallen. Bij overmacht in noodtoestand gaat het om een conflict van plichten: enerzijds de plicht om de wet na te leven en anderzijds de plicht om een hulpbehoevend persoon bijstand te verlenen. Het beroep op overmacht laat de opschorting van een verplichting toe wanneer de belemmering tijdelijk is of de ontbinding van de overeenkomst wanneer de belemmering definitief is. Om als zodanig te worden gekenmerkt, moet een evenement aan drie cumulatieve voorwaarden voldoen: uiterlijkheid, onweerstaanbaarheid en onvoorspelbaarheid. Overmacht. De verzekeraar weigerde aansprakelijkheid te erkennen en was van mening dat er sprake was van overmacht van de scooterbestuurder. De Hoge Raad heeft het begrip overmacht als volgt uitgelegd. Er is sprake van overmacht, indien: De bestuurder foutloos heeft gereden of de fout niet relevant is voor het ongeval; Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de B.V. zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie de B.V. een en ander betrekt. Overmacht? In de column van Scholtens Advocaten schrijft advocaat Mario Versendaal over de extreme droogte met als gevolg dat de aardappelcontracten onder vuur komen te liggen. De zomer van 2018 zal iedereen zich nog lang herinneren. Noodweer (exces), (psychische) overmacht, ontoerekenbaarheid Er zijn in het strafrecht vier voorwaarden van strafbaarheid van een gedraging: het moet gaan om een menselijke gedraging; die valt binnen een wettelijke delictomschrijving; die wederrechtelijk is; en de gedraging moet aan schuld te wijten zijn. majoriteit, overmacht [m] (de ~), meerderheid [v] (de ~) {zn.} majority bulk. In de meeste verkiezingen wint de kandidaat met de meerderheid van de stemmen de verk...