Gratis elektronische bibliotheek

Taken en bevoegdheden van de gemeente - Anton Stapelkamp

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2013
BESTANDSGROOTTE: 3,59
ISBN: 9789460947247
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Anton Stapelkamp

Anton Stapelkamp boeken Taken en bevoegdheden van de gemeente epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Wat doet de gemeente eigenlijk en waar bemoeit de gemeente zich mee? Wat zijn haar taken en bevoegdheden? Met wie werkt ze samen? Welke regelgeving en welke procedures zijn van toepassing? Dat zijn de vragen waarop dit inleidende boek een antwoord geeft.In elf hoofdstukken behandelt dit boek de verschillende beleidsterreinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk en bevoegd is. Denk aan Welzijn, Sociale zaken, Ruimtelijke ordening en Openbare orde en veiligheid. Deze tweede druk is volledig geactualiseerd tot en met januari 2013.Nieuwe onderdelen zijn een paragraaf over gemeentelijke belastingen en een over de Drank- en Horecawet. En als extra is hoofdstuk 12 over het thema integriteit toegevoegd. In een opleiding voor medewerkers Openbaar bestuur mag dit hoogst actuele thema niet ontbreken.Taken en bevoegdheden van de gemeente is bedoeld voor het juridisch onderwijs binnen de opleiding Administratief-juridisch medewerker Openbaar bestuur, mbo, niveau 4. Daarnaast is het boek goed te gebruiken binnen andere bestuursopleidingen en interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van de gemeente. Bijvoorbeeld voor de duizenden kandidaat-raadsleden en -wethouders bij de aanstaande raadsverkiezingen van maart 2014.

...t boek goed te gebruiken binnen andere bestuursopleidingen en interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van de gemeente ... Taken en bevoegdheden grondwater - Aan de slag met de ... ... . Taken en bevoegdheden van de gemeente is de opvolger van Beleidsterreinen van de lagere overheden, ISBN 978-90-5189-632-9. Doelgroep Taken en bevoegdheden van de gemeente is bedoeld voor het juridisch onderwijs binnen de opleiding Adminstratief-juridisch medewerker Openbaar bestuur, mbo, niveau 4. Om haar taken goed te kunnen uitoefenen is Ombudscommissie toegerust met bepaalde bevoegdheden. Zoals het ondervragen van ambtenaren, ... De bevoegdheden van de gemeenten | Belgium.be ... . Om haar taken goed te kunnen uitoefenen is Ombudscommissie toegerust met bepaalde bevoegdheden. Zoals het ondervragen van ambtenaren, verzoekers en getuigen, het doorzoeken van archieven en inschakelen van deskundigen. Wat is behoorlijk? Uitgangspunt bij het beoordelen van een verzoek is of de gemeente zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Het college is onder meer verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente op basis van de door de raad vastgestelde begroting. Naast taken die het college zijn opgelegd door de gemeenteraad heeft het college ook eigen taken, zoals het correct uitvoeren van landelijk vastgestelde wettelijke taken (bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer). Taken en bevoegdheden van de gemeente is bedoeld voor het juridisch onderwijs binnen de opleiding Administratief-juridisch medewerker Openbaar bestuur, mbo, niveau 4. Daarnaast is het boek goed te gebruiken binnen andere bestuursopleidingen en interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van de gemeente. De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het Nederlandse college van burgemeester en wethouders of het Belgische college van burgemeester en schepenen van een gemeente. Hij wordt in de Nederlandse Gemeentewet echter niet meer bestempeld als het hoofd van de ambtelijke organisatie.. Nederland. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 kent de Gemeentewet twee nevengeschikte ... Een gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor de eigen inwoners. Daarbij hoort het leveren van een aantal diensten en het verstrekken van voorzieningen. Over veel zaken mag de gemeente helemaal zelfstandig beslissen. Maar de gemeente moet ook een aantal landelijke wetten uitvoeren. Dat noemen we medebewind. In... Taken en bevoegdheden van de gemeente is bedoeld voor het juridisch onderwijs binnen de opleiding Administratief-juridisch medewerker Openbaar bestuur, mbo, niveau 4. Daarnaast is het boek goed te gebruiken binnen andere bestuursopleidingen en interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van de gemeente. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft: 1. Overwegende, a) dat het college bij besluit van 28 mei 2002 (Gemeenteblad afd. 3B, nr. 46), laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 24 april 2012 het Algemeen mandaatbesluit voor Taken en bevoegdheden van het college Gepubliceerd op: 17-12-2015 Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De burgemeester is voorts lid van het bestuur van de veiligheidsregio en heeft het gezag over de politie, wannneer deze optreedt in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. Vooral in gemeenten waarin wethouders in deeltijd functioneren, zal de burgemeester naast de wettelijke taken dikwijls soms ook één of meer politieke portefeuilles beheren. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn globaal onder te verdelen in het overlegrecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Overlegrecht. De belangrijkste bevoegdheid van de ondernemingsraad is het overlegrecht. Dit staat in de artikelen 16.1 en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), in samenhang met artikel 4.3 van het Omgevingsbesluit. Taken en bevoegdheden Rijkswaterstaat en waterschap Rijkswaterstaat (artikel 2.19, lid 2 Ow) en de waterschappen (voor zover toegedeeld, zie artikel 2.17, lid 1 onder a Ow) zijn beheerder van het watersysteem. Zij hebben 'strafrechtelijke bevoegdheden', dat wil zeggen dat een boa net als de politie belast is met de opsporing van strafbare feiten. De boa's zijn aangesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, en beëdigd door de hoofdcommissaris van de politie. Boa's mogen: een proces-verbaal opmaken; een identiteitsbewijs innemen Taken en bevoegdheden van de gemeente is bedoeld voor het juridisch onderwijs binnen de opleiding Administratief-juridisch medewerker Openbaar bestuur, mbo, niveau 4. Daarnaast is het boek goed te gebruiken binnen andere bestuursopleidingen en interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van de gemeente. Wat zijn de taken van een FG? Het college van B&W is verantwoordelijk voor 'alles' wat te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens binnen uw gemeente en de FG ziet hier op toe, adviseert en stuurt. De FG heeft geen formele bevoegdheid om een bindend advies te geven, maar zijn oordeel is wel 'zwaarwegend'. Omdat de bevoegdheid tot vaststelling van het omgevingsplan gedelegeerd kan worden aan het college van burgemeester en wethouders, geldt dat ook voor de vaststelling van geluidproductieplafonds als onderdeel van het omgevingsplan. Dit is geregeld in artikel 2.8 van de Omgevingswet....